Đặt hàng hoàn thiện công nghệ để nâng cao hiệu quả tại nhà máy nhiệt điện

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Hoàn thiện công nghệ đốt than antraxit nội địa trộn với than á bitum nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng than tại các nhà máy nhiệt điện […]

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Hoàn thiện công nghệ đốt than antraxit nội địa trộn với than á bitum nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng than tại các nhà máy nhiệt điện có công suất tổ máy 300 MW trở lên” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020.

Định hướng mục tiêu là hoàn thiện công nghệ này và xây dựng được chế độ vận hành tối ưu lò hơi đốt than trộn của nhà máy nhiệt điện có công suất tổ máy 300 MW trở lên.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: 1- Bộ tài liệu về hoàn thiện công nghệ. 2- Bộ tài liệu về phương pháp xây dựng chế độ vận hành tối ưu lò hơi đốt than trộn của nhà máy nhiệt điện có công suất tổ máy 300 MW trở lên. 3- Bộ quy trình thí nghiệm xác định chế độ vận hành tối ưu lò hơi đốt than trộn của nhà máy nhiệt điện có công suất tổ máy 300 MW trở lên. 4- Báo cáo kết quả thử nghiệm xác định chế độ vận hành tối ưu cho lò hơi đốt than trộn của một nhà máy nhiệt điện có công suất tổ máy 300 MW trở lên. 5- Chế độ vận hành tối ưu của lò hơi thử nghiệm đạt các chỉ tiêu sau: Tăng hiệu suất lò hơi tối thiểu 1% so với đốt than antraxit nội địa; giảm 40% lượng than chưa cháy còn lại trong tro so với đốt than antraxit nội địa; giảm phụ tải tối thiểu phải đốt kèm dầu ít nhất 10%.

*Liên kết nguồn tin: http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Dat-hang-hoan-thien-cong-nghe-de-nang-cao-hieu-qua-tai-nha-may-nhiet-dien/369349.vgp

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

There are no comments yet

Tin khác đã đăng