Giới thiệu

Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp là nội dung quan trọng trong việc thực hiện những bước đi cụ thể của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đất nước. Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có những biện pháp nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Cụ thể trong Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 với mục tiêu cụ thể là:

  • Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm, trong đó có 5% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
  • Có 100% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia làm chủ và tạo ra được công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm.
  • Có 80.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa được đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới.
  • Hình thành các nhóm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phù hợp với từng địa bàn, một số mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ tiên tiến tại các tỉnh trong mỗi vùng sinh thái.
  • TechGuide.vn là một công cụ hỗ trợ xúc tiến công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam với ý tưởng tạo nên mạng lưới kết nối nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp với các nhà cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Bằng việc kết nối này các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nhận được sự trợ giúp về thông tin, tư vấn, dịch vụ đào tạo, các dịch vụ liên quan đến quản trị công nghệ, quản lý công nghệ và cập nhật công nghệ.
  • Techguide.vn được phát triển và điều hành bởi Viện Phát triển Doanh nghiệp – là tổ chức khoa học công nghệ (www.vbis.vn) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (www.vcci.com.vn) với kỳ vọng sẽ thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ bằng cách trực tiếp tham gia là hội viên của VCCI và của trang web www.techguide.vn này .

Chúc các doanh nghiệp thành công trên con đường sáng tạo, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững