Học viện nông nghiệp Việt Nam

Chăn nuôi- thú y, chăn nuôi động vật, di truyền và giống vật nuôi, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

– Đào tạo Đại học; Sau đại học
– Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
– Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
– Tư vấn cho các chương trình và dự án phát triển
– Cung cấp thông tin khoa học kỹ thuật

There are no comments yet